Menu
A+ A A-

Protipožární vrata Spedos

Požár! Oheň! Co nám tato slova evokují? Nejčastěji jsou to problémy, škody na majetku a někdy také na zdraví. Lze požárům zabránit? Ano, lze, jen je potřeba dodržovat tzv. Požární ochranu. Orgány a složky se aktivně starají o dodržování legislativy, a to konkrétně zákonu č. 133/1985 Sb. Zákon stanovuje platné právní předpisy, která by měly předcházet právě ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Velice snadno se můžeme setkat s tzv. požární odolností. Co to vlastně je? Jedná se o schopnost stavebních konstrukcí odolávat účinku požáru. Sleduje se zejména:

  • - Narušení únosnosti,
  • - Narušení stability a celistvosti,
  • - Porušení izolačních schopností.

 

Při testech požární odolnosti se měří zejména doba (minuty), po kterou musí být schopny stavební prvky odolávat účinkům požáru bez porušení jejich funkce neboli mezních stavů. Výsledkem je mezní stav + požadovaná doba.
Mezní stav požární odolnosti zohledňuje typ konstrukce:

  1. Nosný,
  2. Nenosný.

Podle normy ČSN EN 13501-2 se definuje řada mezních stavů, konkrétně čtyři nejčastější:

  • - R, E, I, W,
  • - C, S (výplně otvorů).

 

Protipožární vrata

Musíme si uvědomit, že protipožární sekční vrata jsou umístěny uvnitř objektu, které rozdělují objekt na další požární úseky. Požární uzávěry mezi dvěma požárními úseky musejí splňovat velmi přízné normy požární odolnosti. Některé dveře navíc musejí být dále opatřeny samouzavíracím systémem, nebo kouřotěsností.

Existují také požárního uzávěry, na které jsou kladeny mírnější požadavky požární odolnosti, mohou být i části neotvíravé (pevně zasklené nadsvětlíky, boční prosklení), pokud jejich plocha nepřekročí 1,5násobek otvíravé části a zároveň celý otvor včetně otvíravé části nepřekročí 6 m2.

protipožární sekční vrata

Podmínky požární ochrany stanovují:

  • - Ministerstva a jiné správní úřady.
  • - Právnické a fyzické osoby.
  • - Orgány státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany.

Je důležité však pamatovat, zákon ukládá, že každý z nás je povinen konat tak, abychom svou činností nezpůsobili vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku. Zároveň při likvidaci požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí jsme povinni poskytovat pomoc.